cron.sh 118 Bytes
Newer Older
1
#!/usr/bin/env bash
Stephane Crozat's avatar
Stephane Crozat committed
2
sh psqlcmd.sh
Stephane Crozat's avatar
Stephane Crozat committed
3
4
5
echo "${CRON_TIME} /psqlcmd.sh" > /crontab.conf
crontab  /crontab.conf
exec cron -f